LOKAAL OVERLEG

STEVIG GESPREK OVER GOEDE AFSPRAKEN

Beeld Danny van Dijk

MONIQUE VAN DER STEEG: ‘IK VIND HET HEERLIJK OM ER BIJ TE ZITTEN EN MEE TE MOGEN PRATEN’

Altijd al willen meepraten over wat er beter kan op het werk? Overweeg dan eens het Lokaal Overleg. ‘Daar praat je met de werkgever over alle regelingen waarmee geld gemoeid is. De thuiswerkvergoeding bijvoorbeeld, zoals nu in tijden van corona.’

Monique van der Steeg werkt alweer 23 jaar in gemeentedienst, waarvan de laatste zes jaar bij de fusiegemeente Alphen aan den Rijn. Die ontstond op 1 januari 2014 door het samengaan van Alphen aan den Rijn met Boskoop en Rijnwoude.

‘Ik was in die tijd voorzitter van de ondernemingsraad van Rijnwoude’, vertelt Monique. ‘Vanuit die functie was ik actief bij de fusiebesprekingen betrokken. Dat was een stevig traject. Toen dat eenmaal afgerond was, heb ik me niet meer verkiesbaar gesteld. Niet omdat ik niet meer wilde, maar omdat onze nieuwe gemeente in mijn beleving rijp was voor een nieuwe or en een nieuwe lichting or-leden.’

LOKALE BELANGENBEHARTIGING

Na de herindeling werden nieuwe leden gezocht voor het Georganiseerd Overleg (GO). ‘Ik had het gevoel dat ik daar wel wat kon betekenen, omdat er nog veel werk voortkwam uit de herindeling. En dat ik mijn ervaring uit de ondernemingsraad goed kon gebruiken. Dat is ook gebleken. Zo hebben we een mooi Sociaal Statuut voor elkaar gekregen, waarbij we best wel stevig hebben moeten praten om dingen voor elkaar te krijgen. Omdat met de herindeling de regelingen allemaal geharmoniseerd waren, hebben we daar in het GO de afgelopen jaren niet veel werk aan gehad. De regelingen zijn vorig jaar wel overgezet naar de nieuwe rechtpositie die volgt uit de Wnra. Door de normalisering van de ambtelijke rechtspositie begin 2020 is het GO vervangen door het Lokaal Overleg. Ik merk niet zo veel van die verandering.’

‘De rol van de vakbond in het GO, en nu het LO, is wezenlijk anders dan die in de ondernemingsraad’, vervolgt ze. ‘In het LO zit ik ook echt als vertegenwoordiger van de FNV aan tafel. Daarbij worden wij ondersteund door onze vakbondsondersteuners, die ook bij het overleg aanwezig zijn. Hun ervaring – zij ondersteunen ook de vakbondscollega’s bij andere gemeenten en overheidspartijen – is daarbij zeer waardevol. Voor de goede orde: de sfeer in het LO is prima hoor. Maar het overleg is soms wel behoorlijk zakelijk. En ik vind het heerlijk om daar bij te zitten en te mogen meepraten.’

SAMENWERKING MET OR

Bij de overgang van het GO naar het LO is er een knip gemaakt tussen wat voor het lokale overleg is en wat voor de ondernemingsraad. ‘In artikel 12 van de cao staat wat voor het LO is en wat voor de or’, vertelt Monique. ‘Maar bijvoorbeeld thuiswerken als gevolg van een corona-uitbraak staat niet op dat lijstje. Dat wil de werkgever dan met de or bespreken en niet met het LO. Reden te meer om een convenant tussen or en LO op te stellen. Daar zijn wij nu mee bezig. ‘

‘Onze relatie met de or is heel goed. Dat moet ook wel, want we moeten nauw samenwerken. Dat is zeker ook in ons belang, dus van het Lokaal Overleg, want de werkgever informeert ons niet altijd actief, maar pas als wij ernaar vragen. Daarnaast halen we natuurlijk zelf informatie op. Bijvoorbeeld door te kijken in de stukken van het MT en de collegestukken. En door met collega’s te praten. Je merkt wel dat met het thuiswerken het lastiger is dit soort wandelgangen-info te verkrijgen.’

TWEE UUR PER WEEK

Vergeleken met het werk voor de ondernemingsraad is Monique veel minder tijd kwijt aan het Lokaal Overleg. ‘We houden vooral in de gaten of er regelingen wijzigen of als zich organisatieveranderingen voordoen. Thuiswerken noemde ik al als recent voorbeeld. En de aanpassingen in de woon-werkregeling hierdoor. Maar je kunt ook denken aan onderwerpen als functieboventalligheid en de verdeling van financiële middelen. Organisatieveranderingen kunnen ingrijpend zijn, maar per saldo komen ze niet vaak voor. In onze gemeente worden veranderingen vaak “organisch” ingezet. Onze taak als LO is om te kijken of dat daadwerkelijk zo is en blijft. Of dat het opgeteld wel als reorganisatie gezien moet worden. Daarom denk ik dat ik gemiddeld niet meer dan twee uur per week kwijt ben aan het werk voor het LO.’

Ze realiseert zich dat het Lokaal Overleg niet erg bekend is onder haar collega’s. ‘In mijn or-periode maakten we regelmatig een nieuwsbrief. Zeker in de fusietijd. Er speelde genoeg om deze te kunnen vullen. Ik vind dit nog wel een aandachtspunt voor onszelf: hoe we dit wel voor elkaar kunnen krijgen. Ik zou dit ook wel willen combineren met de landelijke vakbondsresultaten. De meeste collega’s zijn zich er niet bewust van dat de vele verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden, naast de loonsverhogingen, hier ook het resultaat van zijn. Denk maar aan het generatiepact - waar veel collega’s dankbaar gebruik van maken - en wat zorgt voor instroom van jonge medewerkers. Ik hoop daarmee collega’s het belang van het vakbondslidmaatschap weer te laten zien.’

‘HET OVERLEG IS SOMS BEHOORLIJK ZAKELIJK, MAAR DE SFEER IS GOED’

GEZOCHT: PROACTIEVE FNV-LEDEN

De branche Decentrale Overheden van FNV Overheid is op zoek naar proactieve FNV-leden die namens de bond hun collega’s willen vertegenwoordigen in het Lokaal Overleg met de werkgever.

Wat verwacht de FNV van deze leden:

  • Dat zij zich op de werkvloer zichtbaar opstellen;
  • Dat zij met hun collega’s in gesprek gaan, signalen ophalen en meenemen naar het Lokaal Overleg;
  • De uitkomsten van dit overleg terugkoppelen met hun collega’s.

Kortom: mensen die de oren en ogen van de FNV willen zijn binnen hun eigen organisatie.

De FNV ondersteunt haar leden van de werknemersdelegatie met scholing en trainingen, onder meer op het gebied van juridische kennis, onderhandelingsvaardigheid, activerend vakbondswerk en communicatie. Ook leert de bond ze hoe zij het gezicht kunnen worden van hun achterban. Leden van het lokale overleg hebben voor al hun activiteiten recht op vakbonds- en scholingsverlof. Dit recht is vastgelegd in de cao.

MEER WETEN?

Heb je interesse? Neem contact op met de vakbondsbestuurder van jouw organisatie.

IN DE MAAK: ONLINE KENNISPLATFORM

Kennis; je kunt er nooit te veel van hebben. Daarom start FNV Overheid met een nieuw online kennisplatform, waar alle leden van het Lokaal Overleg kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Doel van dit initiatief is hun slagkracht te vergroten en de onderlinge banden aan te halen. Het is nog niet precies bekend wanneer het platform online gaat. Wel is er al gestart met een eerste pilotproject. De leden van het Lokaal Overleg krijgen vanzelf bericht wanneer zij actief aan het kennisplatform kunnen gaan deelnemen.

Deel deze pagina