DECENTRALE OVERHEDEN - 2

ONTMOET HIER JOUW CAO-ONDERHANDELAAR (2)

Tekst Ronald de Kreij Beeld Kees Winkelman, FNV

‘WE HEBBEN EXTRA AANDACHT BESTEED AAN DE INBRENG VAN JONGE MEDEWERKERS ONDER 35 JAAR’

Yoram Bovenkerk: ‘De kans op een generatiepact is erg klein.’

Veel mensen beginnen een nieuw jaar met goede voornemens. Wat zijn de voornemens van de eerste onderhandelaars van FNV Overheid bij de decentrale overheden? En vooral – gelet op de zware cao-onderhandelingen van het afgelopen jaar – wat zijn hun cao-plannen? Ontmoet hier joúw onderhandelaars en hun voornemens voor de cao’s Provincies en Waterschappen.

YORAM BOVENKERK, EERSTE ONDERHANDELAAR WATERSCHAPPEN

‘De waterschappen waren vorig jaar de eerste van de decentrale overheden waar een cao kon worden afgesloten, namelijk vóór de zomer. Waarmee ik niet wil zeggen dat het bij ons wél gemakkelijk is gegaan. Maar we hebben een paar mooie afspraken kunnen maken. Een loonsverhoging in centen aangevuld met een procentuele verhoging van het Individueel Keuze Budget (IKB). Hierdoor zijn mensen met lagere inkomens er procentueel gezien meer op vooruit gegaan. En vooruitlopend op het akkoord hadden we met de werkgevers al overeenstemming over een vergoeding voor de kosten van thuiswerken. Een afspraak waar we nog steeds erg blij mee zijn.

‘Begin december vorig jaar zijn we begonnen met nieuwe cao-onderhandelingen. In de voorbereiding daarop hebben we bij het ophalen van de wensen van de achterban extra aandacht besteed aan de inbreng van jonge medewerkers onder 35 jaar. Voor hen hebben we aparte bijeenkomsten gehouden. De uitkomsten zijn dat we wederom een nominaal bedrag aan salarisverhoging vragen, nu 100 euro per maand, plús daarbovenop minimaal inflatiecorrectie. Ook willen we afspraken over meer werkzekerheid en toekomstperspectief – dit laatste vooral voor jongeren – en we willen een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) voor in ieder geval de werknemers die fysiek zwaar werk verrichten zodat zij eerder met pensioen kunnen. Vorig jaar hebben we hierover al afgesproken dat we onderzoek zouden doen naar de haalbaarheid van zo’n regeling voor de verschillende doelgroepen.

‘In het verlengde wat betreft ouderenbeleid: bij de waterschappen is de kans op een landelijk generatiepact erg klein. Daar moet ik eerlijk over zijn. We hebben dit al jaren op rij aan de cao-tafel besproken, maar de werkgever is hier echt tegen. De argumenten zijn de kosten en uitstroom van oudere, ervaren medewerkers. Overigens is ook bij de andere overheidssectoren geen generatiepact in de cao opgenomen. Gelukkig hebben we wel in de cao voor 2021 kunnen afspreken dat het Persoonlijk Basis Budget (PBB) – afhankelijk van de leeftijd – geheel of gedeeltelijk kan worden gebruikt voor duurzame inzetbaarheid én vitaliteit. Het kan dus ook worden gebruikt om vrijgesteld te worden van werk. In het komende overleg willen we afspraken maken over het laten beklijven van deze PBB-afspraken, zodat we de uitkomsten in 2023 kunnen evalueren.’

SENGUL SOZEN, EERSTE ONDERHANDELAAR PROVINCIES

‘De cao die we het afgelopen jaar bij de provincies hebben afgesproken, is een cao met een aantal open eindjes. Diverse onderwerpen zijn doorgeschoven naar het overleg dit jaar. Dit betreft feitelijk twee thema’s, beide bestaand uit diverse sub-thema’s. Thema nummer 1 is thuiswerken en behelst het maken van afspraken over eenduidig beleid hiervoor én over een goede thuiswerkvergoeding. Thema nummer 2 gaat over ouderenbeleid als paraplu boven gewenste afspraken over duurzame inzetbaarheid, over levensfasegericht beleid én over eerder met pensioen kunnen gaan, oftewel een RVU-regeling.

‘We zijn inmiddels gestart met paritaire bijeenkomsten – dus samen met vertegenwoordigers van de werkgevers – om bij het provinciepersoneel de inzet voor het cao-overleg op te halen. Dat betreft uiteraard ook de twee hiervoor genoemde thema’s. De specifieke wensen van de medewerkers zullen aansluitend door een werkgroep in co-creatie, zoals dat heet, worden uitgewerkt naar voorstellen voor de onderhandelaars. Dat worden zwaarwegende adviezen, degelijk onderbouwd, waarbij goed is gelet op een gelijkwaardige input van zowel de wensen van de werknemers als die van de werkgevers.

‘Met zo’n degelijke aanpak kan het niet meer misgaan, zou je zeggen. De cao-onderhandelaars hoeven straks alleen nog maar een klap te geven op die degelijk onderbouwde zwaarwegende adviezen. Was het maar zo. In de praktijk kunnen we dit alleen maar hopen. Wat ik in ieder geval geruststellend vind, is dat de input breed is opgehaald – bijvoorbeeld ook in de buitendiensten – en niet alleen bij de deskundigen op de betreffende gebieden. Maar essentieel is dat straks zeker ook de visie van de FNV in de adviezen doorklinkt. Wij vertegenwoordigen immers een flink aantal provinciemedewerkers.’

‘WE ZITTEN NOG MET EEN CAO UIT 2021 MET EEN AANTAL OPEN EINDJES’

Sengul Sozen: ‘Zo kan het niet meer misgaan, zou je zeggen.’

Deel deze pagina