VOORWOORD

GOED VOORBEELD DOET VOLGEN

Een goed voorbeeld doet volgen, weet Harry van de Veerdonk. Hij pleit er daarom voor de vernieuwende vorm van vakbondswerk zoals we die hebben gezien bij het overleg over de cao Gemeenten ook bij andere, komende cao-overleggen te gaan toepassen.

Bas van Weegberg bezocht onlangs het gemeentelijk busbedrijf RET in Rotterdam. Je leest er over verderop in dit e-magazine. Als lid van het Dagelijks Bestuur van de FNV heeft Bas onder meer de onderwerpen marktwerking en aanbestedingen in zijn portefeuille. Hij wil weten wat er leeft en speelt op de werkvloer, zegt hij. Bij de RET worden 49 mensen ontslagen vanwege minder inkomsten door corona. Zijn conclusie na afloop van het bezoek: ‘Of het nou marktwerking is of corona, de gevolgen worden afgewenteld op het personeel'.

Nu hebben de RET-medewerkers nog het 'geluk' dat hun bedrijf niet verzelfstandigd is. Hun collega’s bij veel andere gemeentelijke diensten is dit wel al overkomen. Met als gevolg veel druk op hun arbeidsvoorwaarden. Eveneens verderop in dit e-magazine hebben we een artikel over de cao Vermo: Verzelfstandigde Maatschappelijke Organisaties zoals de sporthallen, zwembaden en kinderboerderijen. Zij volgden tot voor kort het loongebouw van de cao Gemeenten. Maar dat leidde tot verwarrende situaties. Als er bij de gemeenten bijvoorbeeld een eenmalige uitkering werd afgesproken, dan voelden de Vermo-werkgevers zich daar niet aan gebonden. Dat was geen onderdeel van het loongebouw, zo was de redenatie.

Om een eigen koers te kunnen varen, wilden de Vermo-werkgevers helemaal los van de cao Gemeenten. De angst was dat dit zou leiden tot verslechteringen, ware het niet dat ook FNV Overheid hier aan tafel zat. Die slaagde er in een driejarige cao af te spreken met 4,5 procent loonsverhoging én automatische prijscompensatie. Als een van de eerste cao’s tot nu toe.

Automatische prijscompensatie is een speerpunt in het nieuwe arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV. Gelet op de torenhoge inflatie en de weerzin van veel werkgevers om mooie loonsverhogingen te geven, proberen we de komende tijd in zo veel mogelijk cao’s minimaal prijscompensatie af te spreken.

Alweer verderop in dit e-magazine vind je interviews terug met onze FNV-bestuurders bij de decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en veiligheidsregio’s) die vertellen over hun lopende of binnenkort startende cao-overleggen. Of het ook hen gaat lukken om automatische prijscompensatie af te spreken, zal voor een belangrijk deel afhangen van onze leden. Ik roep in dit verband graag het afgelopen overleg over de cao Gemeenten in herinnering, waarin onze leden een heel actieve rol hebben gespeeld om de patstelling te doorbreken en tot een mooi resultaat te komen. Ik wil niet in herhaling blijven vervallen, maar toch: zie het artikel verderop in dit e-magazine met interviews met kaderleden bij twee gemeenten die hun collega’s in de actiestand hebben gebracht en uiteindelijk een community van 20.000 mensen hebben gesmeed.

Een goed voorbeeld doet volgen, dus laten we deze vernieuwende vorm van vakbondswerk herhalen en toepassen bij al onze komende cao-overleggen. Harry van de Veerdonk, manager Collectief FNV

Deel deze pagina